BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901 * HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์

02-8680901* HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

กุญแจและรีโมท BMW Z4 E85/E89

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม

รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหาย

Z4
E89

2009-2011

ดอกรีโมท 868/433/315Mhz
ราคา 10,500 บาท
+

ก้านกุญแจ Smart Key
ราคาพิเศษทำพร้อมดอกรีโมท
จากราคา  1,750 บาท
เหลือเพียง 1,250 บาท

ดอกรีโมท 868Mhz

(with Keyless)
Comfort access

ราคา 14,500 บาท

ดอกกุญแจสำรอง
ใช้สตาร์ทไม่มีรีโมท
 6,850 บาท 

กรอบรีโมท 3ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ
กรณีกรอบชำรุด
 3,250 บาท

ก้านกุญแจ Smart Key

Emergency blade
E60, E65, E87, E90
BMW Series 3,5

1,750 บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

11,500 บาท


CAS System

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,500 บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
5,500 บาท

 

Z4

from 1996 To 2003

E85

1996-2003

รีโมท 3 ปุ่ม
ราคา 7,880 บาท

(ร่องเลื้อยกลาง)

ราคาเปลี่ยนกรอบ
2,850 บาท

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท

(ร่องเลื้อยข้าง)

5,800 บาท

EWSIII

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
5,800 บาท

(ร่องเลื้อยกลาง)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท

BMW: series 3(-2002), series 5(-2002), series 7(-2002), series 8(-2002),
X-3(-2002), X-5(-2002),
M3(-2002), Z3(-2002)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,500 บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
5,500 บาท

 กุญแจรีโมท BMW 3 ปุ่มแบบพับทรงแบบใหม่

 (ใช้ชิพใหม่+รีโมทใหม่)

8,850 บาท

หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3 ปุ่ม Pastel Color
6,880 บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท BMW กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด เปลี่ยนถ่านซ่อมปุ่ม

ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่

– ราคาประมาณ 3,500-5,500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

เช็ครุ่นและราคาค่าบริการโดยการคลิกที่
เมนูรถยนต์หรือเมนูรถจักรยานยนต์