BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901 * HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์

02-8680901* HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

กุญแจและรีโมท BMW Z3

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม

รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหาย

Z3

from 1996 To 2003

1996-2003

รีโมท 3 ปุ่ม
ราคา 7,580 บาท

(ร่องเลื้อยกลาง)

ราคาเปลี่ยนกรอบ
2,850 บาท

รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 8,250บาท

(ร่องเลื้อยข้าง)

ราคาเปลี่ยนกรอบ
 2,850 บาท

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท

(ร่องเลื้อยข้าง)

5,800 บาท
EWSII

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
5,800บาท

(ร่องเลื้อยกลาง)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท 

yellow connector
BMW: series 3(-2002), series 5(-2002), series 7(-2002), series 8(-2002),
X-3(-2002), X-5(-2002),
M3(-2002), Z3(-2002)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,500 บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
5,500 บาท

   กุญแจรีโมท BMW 3ปุ่มแบบพับทรงแบบใหม่

  (ใช้ชิพใหม่+รีโมทใหม่)

8,850 บาท

หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม Pastel Color
6,880บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท BMW กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด เปลี่ยนถ่านซ่อมปุ่ม

ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่

– ราคาประมาณ 3,500-5,500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

เช็ครุ่นและราคาค่าบริการโดยการคลิกที่
เมนูรถยนต์หรือเมนูรถจักรยานยนต์