BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901 * HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์

02-8680901* HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

กุญแจและรีโมท New BMW X6 E71/E72

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม

รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหาย

New BMW X6
E71/E72

BMW X6 E71

2008-2010

ดอกรีโมท 868/433/315Mhz
ราคา 10,500 บาท

ดอกรีโมท Key less Go

(with Keyless)
Comfort access

ราคา 13,500บาท
+

ก้านกุญแจ Smart Key
ราคาพิเศษทำพร้อมดอกรีโมท
จากราคา  1,750 บาท
เหลือเพียง 1,250 บาท

ดอกกุญแจสำรอง
ใช้สตาร์ทไม่มีรีโมท
 7,850 บาท 

กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ
กรณีกรอบชำรุด
 3,250 บาท 

ก้านกุญแจ Smart Key

Emergency blade
E60, E65, E87, E90
BMW Series 3,5

1,750 บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

10,500 บาท

CAS System

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,500 บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
5,500 บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท BMW กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด เปลี่ยนถ่านซ่อมปุ่ม

ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่

– ราคาประมาณ 3,500-5,500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

เช็ครุ่นและราคาค่าบริการโดยการคลิกที่
เมนูรถยนต์หรือเมนูรถจักรยานยนต์