BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901 * HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

BMW Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์

02-8680901* HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

กุญแจและรีโมท New BMW Series 7 E65/E66/E67/E68

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม

รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหาย

New BMW Series 7
E65/E66/E67/E68

BMW 7 Series E65/E66
 (2002 - 2009 )
BMW SERIES 7 740Li E66
 (2002 - 2009 )

2001-2009

ดอกรีโมท 868/433/315Mhz
ราคา 10,500 บาท

ดอกรีโมท Key less Go

(with Keyless)
Comfort access

ราคา 13,500บาท
+

ก้านกุญแจ Smart Key
ราคาพิเศษทำพร้อมดอกรีโมท
จากราคา  1,750 บาท
เหลือเพียง 1,250 บาท

ดอกกุญแจสำรอง
ใช้สตาร์ทไม่มีรีโมท
 6,850 บาท 

กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ
กรณีกรอบชำรุด
 3,250 บาท 

ดอกรีโมท 4ปุ่ม 868/315Mhz
รีโมท 4 ปุ่ม ราคา 10,850 บาท

ดอกกุญแจสำรอง
ใช้สตาร์ทไม่มีรีโมท
 7,850 บาท 

กรอบรีโมท 3 ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ
กรณีกรอบชำรุด
 3,850 บาท 

 แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
พร้อมกรอบด้วยในราคาพิเศษเพียง
 4,250 บาท

ก้านกุญแจ Smart Key

Emergency blade
E60, E65, E87, E90
BMW Series 3,5

1,750 บาท

ก้านกุญแจ Smart Key
BMW Series 7
 1,950 บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

11,500 บาท

CAS System

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,500 บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
5,500 บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท BMW กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด เปลี่ยนถ่านซ่อมปุ่ม

ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่

– ราคาประมาณ 3,500-5,500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

เช็ครุ่นและราคาค่าบริการโดยการคลิกที่
เมนูรถยนต์หรือเมนูรถจักรยานยนต์