Home » A Narrow Blade (4mm wide) B Wide Blade (10mm wide) ราคาเปลี่ยนกรอบใหม่ + ก้านกุญแจใหม่ 3,750 บาท เฉพาะก้านกุญแจ 950 บาท ซ่อมปุ่มให้พับได้ 1,200 บาท ใส่เลนส์ตาแมวสีแดง 450 บาท

A Narrow Blade (4mm wide)
B Wide Blade (10mm wide)
ราคาเปลี่ยนกรอบใหม่ + ก้านกุญแจใหม่ 3,750 บาท
เฉพาะก้านกุญแจ 950 บาท
ซ่อมปุ่มให้พับได้ 1,200 บาท
ใส่เลนส์ตาแมวสีแดง 450 บาท